Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la Comisia de admitere dosarul cu următoarele acte:

  1. Actul de studii, în original;
  2. Certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie);
  3. 6 Fotografii color (3×4 cm);
  4. Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore;
  5. Certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate;
  • Copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală;
  • Certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • Confirmarea apartenenţei la familii de romi;
  • Extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).
  • Copiii rămaşi fără ocrotire părintească, prezintă o adeverinţă în original, eliberată de organul de tutelă şi curatelă, ori hotărârea de judecată din localitate, prin care se confirmă că candidatul la studii este rămas fără ocrotire părintească.