Instituția Publică Școala Profesională nr.6, Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

 • Șef de secție didactică

Condițiile de participare la concurs:


 1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 2. Studii superioare universitare;
 3. Vechime în munca de activitate didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;
 4. La data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. Cunoașterea limbii române;
 6. Sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 7. Lipsa antecedentelor penale.

Acte necesare în dosar și cerințe față de acestea:


 • Cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.673 din 09.07.2015, publicat în Monitorul oficial  nr.2016-210 din 07.08.2015;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile actului/actelor de studii;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2;
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (punct. 17 al Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673 din 09.07.2015, publicat în Monitorul Oficial nr.2016-210 din 07.08.2015).

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar, certificate, „corespunde cu originalul” sau de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează ori prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a se putea verifica validitatea lor.

Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.


Modalități de depunere a dosarului


Candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul la Școala Profesională nr. 6, Chișinău personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, data limită fiind 26 martie 2020, (punct. 16 al Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673 din 09.07.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 2016-210 din 07.08.2015).

Dosarele vor fi depuse la serviciul personal al Instituției situat pe adresa: MD 2071, Chișinău, str. Alba Iulia 75/7.

Anunț privind ocuparea funcției vacante