I.P. Școala Profesională nr.6 anunță concurs pentru ocuparea funcției:

Șef secție Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii

La concurs pot participa persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaște limba română;
 6. nu are antecedente penale;
 7. care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau nu au fost destituiți dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 8. care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

Candidații pentru ocuparea funcțiilor anunțate depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 din Regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copie, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate până în ziua desfășurării concursului. În caz de prezentare a dosarului incomplet, Comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

Dosarele vor fi depuse la I.P. Școala Profesională nr.6, la serviciul personal până la data de 20.04.2024 pe adresa:

MD-2071
mun.Chișinău, str. Alba Iulia 75/7
telefon de contact: 022 51-40-30
email: ip.scoalaprofesionala.nr6@gmail.com

Anunț Șef secție Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii